SEPBLAC

  • Responsable do tratamento: UNIRISCO GALICIA SCR S.A.
  • Contacto: canal.etico@unirisco.com.
  • Finalidade: Os datos serán tratados coa finalidade de investigar os feitos e actuacións denunciados.
  • Base de lexitimación: cumprimento dunha obrigación legal.
  • Destinatarios: os datos non se trasladarán a terceiros, fóra do seu coñecemento polas autoridades competentes en cumprimento dunha obrigación legal tales como o Servizo Executivo da Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitais e Infraccións Monetarias.
  • Conservación: máximo de 3 meses, sen prexuízo do seu prorroga en cumprimento de obrigación legal.
  • Dereitos: recoñécenselle os dereitos establecidos na Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais en relación co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais.
  • Información Adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre o tratamento realizado pola canle SEPBLAC de UNIRISCO no seguinte botón.