Política de privacidade

Última actualización: 10/03/2021

A presente política de privacidade de UNIRSCO GALICIA S. C. R., S.A. (en diante “UNIRISCO”) ten por obxecto protexer e respectar a privacidade dos usuarios e forma parte das nosas Condicións Xerais. Así, aplícase aos “Servizos” facilitadas por UNIRISCO, entendéndose como tales os seguintes (en diante “Servizos”):

En relación coa nosa Web: www.unirisco.com

Por iso, de acordo coa normativa de protección de datos de carácter persoal, e en conformidade co previsto sobre o dereito á Información nos artigos 13 e 14 do Regulamento UE 2016/679 para a Protección das Persoas físicas no tratamento dos seus datos persoais e a libre circulación dos mesmos (en diante “ RGPD”) e na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de carácter Persoal e Garantía de Dereitos Dixitais (en diante “ LOPDGDD”), mediante a presente Política de Privacidade, o Usuario queda informado do seguinte:

Responsable do tratamento dos datos de carácter persoal:

UNIRISCO GALICIA S. C. R.  (en adiante UNIRISCO, ou o Responsable), con domicilio social en Edificio  Emprendia-Campus Vida, Santiago de Compostela (A Coruña) e CIF número A15763329 é Responsable do Tratamento dos datos facilitados polos usuarios (“Usuarios”) a través da Web.

Podes poñerche en contacto con UNIRISCO a través de correo postal na dirección arriba indicada, por correo electrónico á dirección protecciondedatos@unirisco.com .

Reservámonos o dereito para modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade en calquera momento, polo que che recomendamos a revisión da mesma.

DATOS OBXECTO DO TRATAMENTO

 1. Web:
  1. Tipo de navegador, versión e configuración.
  2. Sistema operativo e versión.
  3. Cookies, segundo a política de Cookies que se recolle na nosa web.
  4. Datos proporcionados en formulario de contacto: nome ou razón social, apelidos, correo electrónico.
 2. Contactos redes sociais:
  1. Información do perfil
  2. Datos de contacto na rede social.
 3. Convocatorias a eventos:
  1. Mail de contacto
  2. Datos identificativos
  3. Entidade á que pertence.
 4. Comunicacións informativas:
  1. Mail de contacto.
  2. Datos identificativos.
  3. Entidade á que pertence.

OPERACIÓNS OBXECTO DO TRATAMENTO:

1. Sitio web:

O Responsable tratará os datos identificativos e de contacto que o usuario proporcione a través do formulario de contacto da Web ou ao poñerse en contacto co Responsable mediante correo electrónico, así como outros datos que o usuario inclúa ao establecer contacto co mesmo referenciados anteriormente coas seguintes finalidades:

 • Uso da Web.
 • Responder e xestionar consultas e solicitudes do Usuario.
 • Proporcionar información por medios electrónicos sobre unha solicitude.
 • Proporcionar información aos Usuarios sobre os servizos proporcionados por UNIRISCO.
 • Realizar análise e melloras na Web sobre os servizos de UNIRISCO.
 • Analizar a experiencia do usuario do Sitio web e resolver incidencias.
 • Mellorar a estratexia de márketing de UNIRISCO.

O tratamento de datos da Web ten a súa base legal na aceptación e consentimento libre do interesado. Naqueles casos onde para realizar unha solicitude sexa necesario cumprimentar un formulario e facer un ” click” no botón de enviar, a realización deste acto implicará necesariamente que o Usuario foi informado e outorgou expresamente o seu consentimento para o tratamento dos datos proporcionados, en base á presente política de privacidade. Desta maneira, informámoslle de que, se non marca o  checkbox de aceptación da Política de Privacidade, non se permitirá o envío da información.

Ademais das finalidades contempladas nos parágrafos anteriores, UNIRISCO poderá tratar os datos de contacto proporcionados polo Usuario coa finalidade de ofrecer asesoramento de carácter comercial. Neste caso o tratamento baséase nun interese lexítimo do Responsable para contactar co interesado co obxectivo de establecer unha relación comercial.

2. Contactos Redes Sociais:

Informámoslle de que neste caso serán obxecto do tratamento os datos persoais dispoñibles nos perfís das RRSS, así como aqueles que o usuario proporcione ao Responsable da  RRSS ao contactar con el mediante esta vía, serán tratados coa finalidade de:

 • Responder a consultas, solicitudes ou peticións.
 • Responder á solicitude ou tramitar unha petición.
 • Establecer unha relación usuario-responsable e crear unha comunidade de seguidores.

Neste caso, o tratamento ten a súa base na aceptación da interrelación co Responsable na contorna da rede social que corresponda, e conforme ás súas políticas de Privacidade concretas, polo que UNIRISCO recoméndalle a consulta das mesmas.

UNIRISCO unicamente poderá consultar ou dar de baixa os datos de forma restrinxida ao ter un perfil específico. Estes serán tratados tanto mentres o usuario permaneza interrelacionado con UNIRISCO mediante a RRSS. Calquera rectificación dos datos ou restrición de información ou de publicacións, debe ser realizada polo usuario a través da configuración do seu perfil na rede social de que se trate.

3. Convocatorias a eventos:

Estes datos serán tratados coa finalidade de informar o Usuario e darlle acceso ao evento no que se subscribiu.

4. Mails informativos:

UNIRISCO utiliza  Mailchimp como plataforma de Marketing e envío de Boletíns informativos. Ao aceptar a subscrición, e mentres dure a mesma, o usuario acepta que a información proporcionada será transferida a  Mailchimp para o seu procesamento (ver política de privacidade de  Mailchimp:  https:// mailchimp. com/legal/).

DEREITOS DO USUARIO:

A normativa en materia de protección de datos recoñece ao usuario unha serie de dereitos en cada un dos tratamentos anteriormente mencionados, os cales UNIRISCO ten obrigación de garantir:

 • Dereito de Información: a coñecer se se están tratando os seus datos ou non.
 • Dereito de Acceso: acceder aos datos persoais obxecto do tratamento.
 • Dereito de rectificación: solicitar a rectificación dos datos se son inexactos.
 • Dereito de Supresión: solicitar a supresión dos datos se xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou se retira o consentimento outorgado.
 • Dereito de limitación: solicitar a limitación do tratamento dos datos, nalgúns supostos, nese caso só se conservarán de acordo coa normativa vixente.
 • Dereito de  Portabilidad: solicitar a  portabilidad dos datos, que serán facilitados nun formato estruturado, de uso común ou lectura mecánica; ou poderán ser enviados ao novo responsable designado. Só é válido en determinados supostos.
 • Dereito A presentar unha reclamación #ante a autoridade de control competente.

Para facilitar o proceso, e cumprir co principio de exactitude dos datos, se modifícase algún dato do interesado que sexa obxecto de tratamento, o Responsable agradece a comunicación da devandita modificación.

Para o exercicio dos mencionados dereitos, o usuario pode solicitar a UNIRISCO un formulario na seguinte dirección  mail protecciondedatos@unirisco.com , ou usar os elaborados pola Axencia Española de Protección de Datos ou de terceiro autorizado. Estes formularios deben ir asinados electronicamente ou ser acompañados de fotocopia do DNI. Os formularios poden ser presentados  presencialmente, enviados por carta ou por  mail na dirección indicada polo Responsable ao comezo deste texto.

Segundo o dereito exercitado, UNIRISCO tardará como máximo un mes en dar resposta desde a recepción da solicitude, salvo que se trate dun suposto complexo que requira unha maior dificultade, suposto no que o usuario será notificado o máis axiña posible.  En todo caso, o Responsable adoptará as medidas necesarias para protexer os dereitos, liberdades e intereses lexítimos do interesado.

Tratamento de datos de terceiras persoas

Como norma xeral, o Responsable só tratará os datos que faciliten os seus titulares. En caso de recibir datos de terceiros, o Usuario deberá con carácter previo, informar e solicitar o consentimento dos titulares dos datos facilitados. No caso de que non contase co mesmo, UNIRISCO quedará exento de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

Datos de menores

UNIRISCO non tratará datos de menores de 14 anos. Por tanto, o usuario deberá absterse de facilitalos se non ten esa idade ou, no seu caso, de facilitar datos de terceiros que non teñan a citada idade. UNIRISCO exímese de calquera responsabilidade polo incumprimento desta previsión.

Medidas de seguridade aplicamos

UNIRISCO adoptou un nivel óptimo de seguridade da información, poñendo os medios e adoptando as medidas técnicas e organizativas adecuadas segundo o estado da técnica para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado ou roubo dos Datos Persoais.

Comunicación a terceiros

Informámoslle de que os datos persoais dos usuarios poderán ser cedidos:

 • En caso de obrigación legal.
 • Por requirimento xudicial.
 • A entidades públicas, entidades financeiras ou de crédito en relación coa prestación do servizo contratado.
 • Encargados do tratamento necesarios para a prestación do servizo contratado, quen garantirá que manteñen o mesmo nivel de privacidade que o do responsable no cumprimento do  RGPD e  LOPDGDD.

Transferencias internacionais de Datos

Non se realizan Transferencias internacionais de datos.

Cookies

A Web utiliza  Cookies, se desexas ampliar a túa información, podes facelo accedendo á nosa Política de  Cookies.

Conservación dos datos de carácter persoal

Os datos persoais serán conservados nos sistemas e instalacións de UNIRISCO mentres o Usuario siga vinculado ao Responsable e non solicitase a súa supresión. Unha vez desvincúlese, os datos tratados para cada finalidade manteranse anonimizados durante os prazos legalmente previstos, incluído o prazo legal no que un xuíz ou tribunal póidaos requirir atendendo ao prazo de prescrición de accións xudiciais.

Os datos tratados manteranse en tanto non expiren os prazos legais aludidos anteriormente, se houbese obrigación legal de mantemento. No caso de non existir ese prazo legal, ata que o interesado solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.

UNIRISCO manterá toda a información e comunicacións relativas á prestación do servizo, mentres duren as garantías respecto a os produtos ou servizos para atender posibles reclamacións.

Retención de datos

UNIRISCO infórmalle de que, como prestador de servizo de aloxamento de datos e en virtude do establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSI), vai reter por un período máximo de 12 meses a información imprescindible para identificar a orixe dos datos aloxados e o momento en que se iniciou a prestación do servizo. A retención practicada neste contexto ten como obxecto dar cumprimento a obrigacións legais que puidesen derivarse da relación co usuario.

Modificación e Revisión

UNIRISCO resérvase o dereito para realizar as modificacións e revisións da presente política en calquera momento.