Aviso legal

Agradecémosche que decidises visitarnos. Queremos que a túa experiencia na nosa web sexa a mellor posible.

Para acceder os nosos servizos, declaras que es maior de idade e que tes capacidade legal de obrar de acordo á túa lei nacional.

O acceso e a navegación polo sitio web www.unirisco.com (en diante, “a Web”), ou o uso dos servizos do mesmo, implican a aceptación expresa e íntegra destas todas e cada unha das presentes Condicións Xerais, incluídas tanto as Condicións Particulares fixadas para certas opcións como a Política de Privacidade e a Política de Cookies, relativa ás finalidades dos tratamentos dos datos que nos facilites. Por favor, recomendámosche que as leas atentamente.

Información Legal

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, informámoslle de que os sitios web indicados despois deste parágrafo, son propiedade de UNIRISCO GALICIA  S. C. R. S.A. (en diante “UNIRISCO”) en relación ao tratamento dos datos de carácter persoal), con CIF A15763329, e domicilio en Edificio  Emprendia, Campus Vida, Santiago de Compostela, (A Coruña) e que, como responsable do sitio web, pon ao dispor dos usuarios o presente documento. Os seus datos de rexistro son Unirisco Galicia  SCR S.A., inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela, ao tomo 2433 do Arquivo, Sección Xeral, ao folio 32, folla número SC-26.207, inscripción 1ª, e con número 53 do Rexistro da Comisión Nacional do Mercado de Valores.

O PRESTADOR pretende dar cumprimento ás obrigacións que dispón a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI), así como informar cales son as condicións de uso do sitio web.

Para calquera dúbida ou consulta, podes poñerche en contacto connosco a través teléfono de contacto: 881 81 55 51 e do noso email: protecciondedatos@unirisco.com

O acceso á nosa Web supón a aceptación expresa do Usuario ás presentes Condicións Xerais de Uso, que poderán ser modificadas ou substituídas polo seu titular en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso.

Condicións Xerais de Uso

As seguintes Condicións Xerais regulan o uso e acceso ao portal Web, cuxa finalidade é ser porta de entrada a UNIRISCO ofrecendo aos usuarios información, servizos e contidos vía Web. A través da páxina web, o Usuario ten acceso a información sobre os servizos específicos ofertados por UNIRISCO non é, en ningún caso, responsable de datos e informacións realizados por terceiros neste portal, nin asume ningunha obrigación sobre os mesmos.

O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos, servizos, aplicacións e ferramentas que están accesibles, con suxeición á Lei e ás presentes Condicións Xerais de Uso e, no seu caso ás Condicións Particulares que poidan establecerse para o acceso a determinados servizos e aplicacións, respectando en todo momento aos demais Usuarios da mesma.

En caso de incumprimento total ou parcial polo Usuario das presentes condicións Xerais de Uso, UNIRISCO resérvase o dereito de denegar o acceso a sen necesidade de aviso previo/previo aviso ao Usuario.

Obrigacións Xerais do Usuario

O Usuario, ao aceptar as presentes condicións Xerais de Uso, obrígase expresamente a:

– Non realizar ningunha acción destinada prexudicar, bloquear, danar,  inutilizar,  sobrecargar, de forma temporal ou definitiva, as funcionalidades, ferramentas, contidos e/ou a infraestrutura da páxina web, de maneira que impida a súa normal utilización.

– Non introducir nin realizar contidos inxuriosos ou  calumniosos, tanto doutros Usuarios como de terceiras empresas alleas a UNIRISCO.

– Non utilizar calquera dos materiais e informacións contidos neste Sitio web con fins ilícitos e expresamente prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, así como ás condicións particulares que, no seu caso, establézanse para determinadas aplicacións e/ou utilidades e que resulten contrarios aos dereitos e intereses de UNIRISCO os seus usuarios e/ou terceiros.

– Non ofertar nin distribuír produtos e servizos, nin realizar publicidade ou comunicacións comerciais non solicitadas a outros Usuarios e visitantes de UNIRISCO.

O Usuario responderá dos todos os danos e prexuízos de toda natureza que UNIRISCO ou calquera terceiro poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións ás que queda sometido por virtude destas “Condicións Xerais de Uso” ou da lei en relación co acceso e/ou utilización da Web.

Propiedade Intelectual e Industrial

A Web, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas (incluíndo textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, entre outros), así como logotipos, marcas, nomes comerciais ou outros signos distintivos, atópanse protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que UNIRISCO é titular ou ostenta autorización para a súa utilización e comunicación pública dos lexítimos titulares dos mesmos.

O Usuario obrígase a usar os contidos de forma  diligente e correcta, de acordo á lei, a moral e a orde pública. UNIRISCO autoriza ao Usuario para visualizar a información que se contén neste sitio web, así como para efectuar reproducións privadas (simple actividade de descarga e almacenamento nos seus sistemas informáticos), a condición de que os elementos sexan destinados unicamente ao uso persoal. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial de UNIRISCO ou dos lexítimos titulares destes.

O Usuario non está autorizado para proceder á distribución, modificación, cesión ou comunicación pública da información contida nesta Web en calquera forma e calquera que sexa a súa finalidade.

Ligazóns

As conexións e ligazóns a sitios ou páxinas Web de terceiros establecéronse unicamente como unha utilidade para o Usuario. UNIRISCO non é, en ningún caso, responsable das mesmas ou do seu contido.

UNIRISCO non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra do mesmo ou de calquera outra mención de contidos externos a este sitio. Tales ligazóns ou mencións teñen unha finalidade exclusivamente informativa e, en ningún caso, implican o apoio, aprobación, comercialización ou relación algunha entre UNIRISCO e as persoas ou entidades autoras e/ou xestoras de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Para realizar ligazóns coa páxina Web será necesaria a autorización expresa e por escrito dos titulares do portal.

Responsabilidade

UNIRISCO non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas do portal que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control ou alleas á súa vontade, nin daqueles que sexan producidos pola existencia de virus informáticos na internet.

UNIRISCO non asume responsabilidade algunha por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos, producidos por:

  1. Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, atrasos, bloqueos ou desconexións, motivadas por erros nas liñas e redes de telecomunicacións ou por calquera outra causa allea ao control de UNIRISCO.
  2. Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros;
  3. Uso indebido ou inadecuado da páxina web de UNIRISCO.
  4. Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas.

UNIRISCO non é responsable nin en ningún caso responderá fronte aos usuarios e a terceiros sobre actos de calquera terceiro alleo a UNIRISCO que conleve ou poida supoñer a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita ou a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, dos segredos empresariais, de compromisos contractuais de calquera clase, dos dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á imaxe, dos dereitos de propiedade e de toda outra natureza pertencentes a un terceiro por razón da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos.

Protección de Datos de Carácter Persoal e Cookies

Toda a política de tratamento de datos persoais atoparala na Política de Privacidade, que forma parte integrante destas Condicións Xerais pero que, por simplicidade, puxemos nun documento aparte: Política de Privacidade.

Así mesmo, informámosche de que a nosa Web utiliza Cookies, poderás consultar o seu funcionamento e configuración na nosa Política de  Cookies.

Lexislación

O presente Aviso Legal e os seus termos e condicións rexeranse e interpretarán de acordo coa Lexislación Española. O usuario, polo só feito de acceder á páxina web ou obter a condición de usuario rexistrado outorga o seu consentimento a que os Tribunais competentes para a resolución de calquera acción xudicial derivada de ou relacionada coas presentes condicións, ou co seu uso deste Sitio ou a navegación realizada polo mesmo sexan os Xulgados e Tribunais do domicilio de UNIRISCO.

Se algunha cláusula ou apartado das presentes Condicións Xerais que non sexa de natureza esencial para a existencia do mesmo, é declarada nula ou inaplicable, a validez das restantes cláusulas non se verá afectada.